synotna

[ my public key: https://keybase.io/synotna; my proof: https://keybase.io/synotna/sigs/KfsfBfttRhBco_4500vNdJxBvmi5hXh_DOKpwjoZLog ]

Created

Karma: 121